Zoals eerder is vermeld, bevat deze pagina de “theologische basis” die ons samenbindt. De inhoud geeft weer waar we als Evengelische Bapitsten Gemeente - Veghel voor staan. We vinden het belangrijk om vanuit de Bijbel aan te tonen waarom we bepaalde zaken geloven. De door middel van voetnoten aangehaalde Bijbelteksten zijn nooit de enige teksten waar dat staat, maar naar ons idee wel de duidelijkste. De leiding van de Heilige Geest erkennend, verenigen wij ons in de Naam van de Here Jezus Christus, onze Heiland en onze Heer. Naar de waarheden en opdrachten van Gods Woord belijden wij het volgende als basis van onze gemeenschap: Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Dit betekent dat de Bijbel geïnspireerd 1 , onfeilbaar 2  en betrouwbaar 3  is. Praktisch gezien betekent dit, dat de Bijbel, bestaande uit 66 boeken, het enig gezag en leidraad is voor ons leven en geloof, zowel thuis, in ons werk als in de Gemeente. 1  2 Timotheüs 3:16, 2 Petrus 1:21; 2  Mattheüs 5:18; 3  Johannes 17:17 Wij geloven in de drie-eenheid van God. Er is één God, Die Zich openbaart in de Personen van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. [Bewijs: Mattheüs 28:19 - Dopen in één naam van drie Personen. Johannes 1:1 - Het Woord (Jezus - zie vers 14) is God. Handelingen 5:3-5 - Bedriegen van de Heilige Geest is liegen tegen God. Deuteronmium 6:4 - De eenheid van God.] Wij geloven dat God onze Hemelse Vader is. Hij is altijd Dezelfde 1 , doet alles naar Zijn wil 2  en is alleen te kennen door Jezus Christus 3 , Zijn Zoon, te aanvaarden 4 , waardoor Hij onze Hemelse Vader wordt. 5 1  Psalm 102:28; 2  Job 42:2; 3  Johnannes 14:6; 4  Johannes 1:12; 5  Mattheüs 6:32b Wij geloven in de Godheid van de Here Jezus Christus. Hij is volkomen God 1  en volkomen mens 2 , onze Heiland en Heer 3 , Die door Zijn plaatsvervangend sterven 4  aan het kruis en Zijn opstanding 5  de enige weg is 6 , die tot verzoening met God leidt. 1  Johannes 1:1+2; 2  Filippenzen 2:7+8, Hebreeën 4:15; 3  Filippenzen 2:11; 4  1 Petrus 2:24; 5  2 Corinthiërs 5:15; 6  2 Timotheüs 2:5 Wij geloven in de Godheid van de Heilige Geest. Hij is het Die de wedergeboorte tot stand brengt 1 , waarbij Hij ons gelijktijdig 2  doopt in het Lichaam van Christus 3  en in ons komt wonen 4 . Praktisch gezien betekent dit dat de Heilige Geest de Goddelijke Leraar is, Die in ons werkzaam is in terechtwijzing, troost, verheerlijking van de Heer Jezus 5  en het geven van Gaven tot opbouw van de Gemeente 6 . 1  Titus 3:5; 2  Efeziërs 1:13; 3  1 Corinthiërs 12:13; 4  1 Corinthiërs 6:19; 5  Johannes 16:7-15; 6  Romeinen 12:6-8, 1 Corinthiërs 12:4- 11, Efeziërs 4:11+12 Wij geloven dat zonde de mens eeuwig scheidt van God en dat God uit genade de mens verlossing aanbiedt door Zijn Zoon. Ieder mens is een zondaar 1 , zondigt 2  en is daardoor van God gescheiden 3 . De liefde van God heeft Hem bewogen Zijn Zoon te sturen naar deze aarde om voor ons te sterven 4 . Door persoonlijk geloof 5  in Jezus Christus wordt de zondaar Kind van God 6  en ontvangt het geschenk van Eeuwig leven 7 . 1  Romeinen 5:12; 2  Romeinen 3:23; 3  Jesaja 59:2; 4  Johannes 3:16; 5  Romeinen 10:9+10; 6  Johannes 1:12; 7  Efeziërs 2:8+9 Wij geloven dat wij er naar moeten streven gelijkvormig te worden aan de Heer Jezus. Terwijl dit ons streven en Gods doel is 1 , erkennen wij dat wij in deze wereld leven, maar niet van deze wereld zijn 2 . Wij zullen voortdurend onze persoonlijke gemeenschap met God onderhouden door het gebed en het lezen van Gods Woord 3 . 1  Galaten 2:20, Romeinen 8:29; 2  Johannes 17:11+16; 3  2 Timotheüs 3:15, Filippenzen 4:6+7 Wij geloven dat de Plaatselijke Gemeente de afspiegeling is van de Universele Gemeente (het Lichaam van Christus). Een Plaatstelijke Gemeente is een door de Heer bijeengebrachte groep Christenen 1 , die gedoopt en georganiseerd zijn met het doel van gemeenschap, onderricht 2 , opbouw, dienstbaarheid 3 , Evangelie verkondiging en het onderhouden van de instellingen 4 . 1  Handelingen 2:47; 2  Handelingen 2:42; 3  Efeziërs 4:12; 4  Mattheüs 28:19, 1 Corinthiërs 11:24-26 Wij geloven dat de Heer Jezus aan de Plaatselijke Gemeente twee symbolische instellingen heeft gegeven: 1) De doop der gelovigen 1  door onderdompeling 2  is het beeld van van de dood, begrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus, een getuigenis van onze eigen bekering 3  en gehoorzaamheid aan de Heer 4 . Evenzo 2) De Tafel des Heren, waaraan wij regelmatig deelnemen, waarmee we Zijn plaatsvervangend sterven gedenken, en ook uitdrukking geven aan onze gemeenschap in Zijn dood 5 . 1  Handelingen 2:41, 8:12; 2  Handelingen 8:38; 3  Romeinen 6:3+4; 4  Mattheüs 28:19; 5  1 Corinthiërs 10:16+17, 11:23-26 Wij geloven dat Jezus elk ogenblik kan terugkomen, om Zijn Gemeente tot Zich te nemen. 1 Thessalonicenzen 4:13-18 Door op deze manier de basis van onze gemeenschap in het geloof op papier te zetten, proberen wij op geen enkele manier het Woord van God opzij te zetten. 16 mei 1991
Onze Gemeenschap
Evangelische Baptisten Gemeente - Veghel